Tarieven familierecht

LNW advocaten hecht veel belang aan duidelijkheid met betrekking tot de kosten van onze ondersteuning aan u. Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan brengen wij u een uurtarief in rekening en wordt inzicht gegeven met betrekking tot de kosten die u kunt verwachten.

Uurtarief

In zaken op het terrein van het personen- en familierecht bedraagt het uurtarief € 179,- (exclusief BTW).

Indien u kiest voor bemiddeling voldoet u ieder de helft van dit tarief (behoudens het geval dat één van u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt; één van u betaalt dan de helft van het uurtarief en de ander de eigen bijdrage opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR)). Verder dient u rekening te houden met de kosten van griffierecht en de kosten van uittreksels uit het bevolkingsregister.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en/of uw vermogen ontoereikend is om een advocaat te kunnen bekostigen, dan kunt u de overheid verzoeken aan u een toevoeging te verstrekken. De Raad voor Rechtsbijstand beslist over die vraag. Als de RvR van mening is dat uw inkomen of vermogen niet de wettelijke grenzen overstijgt, dan kan uw beroep op een toevoeging worden toegewezen. Daarbij wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Voor de hoogte van uw eigen bijdrage verwijzen wij u naar de site van de RvR. Voor uw toevoegingsaanvraag is het nodig dat uw advocaat beschikt over uw personalia, adres en burgerservicenummer (voorheen sofinummer). Daarnaast worden andere kosten aan u doorberekend, zoals griffierecht, uittreksels uit het bevolkingsregister, e.d.

De RvR beoordeelt achteraf of u na de afwikkeling van uw zaak nog steeds aan de voorwaarden voor een toevoeging voldoet. Als dat niet zo is kan de toevoeging worden ingetrokken. Dit kan met name gebeuren als bij een positieve uitkomst van een gevoerde procedure uw inkomsten of vermogen boven de toevoegingsgrenzen komen. In dat geval wordt uw zaak als betalend aangemerkt en dient u conform het overeengekomen tarief de verrichte werkzaamheden te vergoeden. Dit geldt ook als om welke reden dan ook een toevoeging niet wordt verstrekt of wordt ingetrokken.

De RvR houdt strikte termijnen aan voor het beslissen op een verzoek voor een toevoeging. Het is daarom uiterst belangrijk zo spoedig mogelijk de benodigde informatie aan uw advocaat te verschaffen. Uw advocaat zal normaal gesproken de werkzaamheden pas aanvangen als u de informatie heeft aangeleverd. Voor nadere informatie kunt u dus www.rvr.org raadplegen of u wenden tot het Juridisch Loket.

Tarieven mediation

Bij mediation na doorverwijzing van de rechtbank (ook wel genoemd: mediation naast rechtspraak) geldt een instaptarief van € 150,- exclusief BTW (€ 181,50 inclusief BTW) voor de eerste twee uur. Daarna geldt een uurtarief van € 179,- exclusief BTW (€ 216,59 per uur inclusief BTW).

Bij mediation zonder doorverwijzing van de rechtbank geldt een uurtarief van € 179,- exclusief BTW
(€ 216,59 per uur inclusief BTW).

Rechtsbijstandverzekering

Soms is mediation tot een bepaald bedrag meegenomen in uw rechtsbijstandsverzekering. De verzekeraar vergoedt vaak een vast budget voor mediation dat ook bij mediation in het kader van een echtscheiding of beëindiging samenleving of daar mee gerelateerde zaken kan worden ingezet. Het is raadzaam uw polis goed na te lezen en dit bij onduidelijkheid bij uw verzekeraar na te vragen.

Mr Willemsen voldoet in de meeste gevallen aan de voorwaarden die door verzekeraars worden gesteld, veelal MFN mediatior of Vfas-lid zijn.