Specialisaties bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat de regels voor het verkeer tussen overheid en burger. Bij LNW advocaten en mediators kunt u voor de volgende subspecialisaties terecht:

 • algemene wet bestuursrecht/algemeen bestuursrecht
 • schaarse vergunningen
 • overheidstoezicht en handhaving (Hfst 5 Awb, o.a. toezicht, bestuursdwang, bestuurlijke boete, intrekking vergunning)
 • overheidsaansprakelijkheid, nadeelcompensatie e.d.
 • subsidies (Hfst 4 Awb, intrekking)
 • wet open overheid (Woo)

Omgevingsrecht

Tot het omgevingsrecht behoren de volgende onderwerpen:

 • ruimtelijke ordening (bestemmingsplanprocedures)
 • activiteitenbesluit
 • omgevingsvergunningen, bv. bouwen, kappen, oprichten inrichting, slopen
 • milieueffectrapportage
 • bodemverontreiniging
 • asbest
 • gebieds- en soortenbescherming.

Europees bestuursrecht

Omdat veel van deze rechtsgebieden in toenemende mate worden beïnvloed door Brussel, vormt het Europees recht waar relevant een integraal onderdeel van de praktijk van Paulien Willemsen.