Algemene voorwaarden

1.
LNW advocaten en mediators is een eenmanszaak.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door LNW advocaten en mediators te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LNW advocaten en mediators op grond van een overeenkomst van opdracht. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen opdrachtgever en LNW advocaten en mediators. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is LNW advocaten en mediators vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert, in voorkomend geval met inschakeling van derden. De toepassing van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4.
LNW advocaten en mediators zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. LNW advocaten en mediators zal bij het inschakelen van niet tot haar kantoor behorende derden (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van LNW advocaten en mediators voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
5.
Indien de uitvoering van een opdracht door LNW advocaten en mediators leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LNW advocaten en mediators wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van LNW advocaten en mediators komt.
6.
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
7.
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
8.
Het honorarium wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd overeenkomstig het voor dat jaar door LNW advocaten en mediators vastgestelde nieuwe uurtarief.
9.
Voor de door LNW advocaten en mediators voorgeschoten uitgaven zoals griffierecht, deurwaarderskosten, procureurskosten, kosten uittreksels, etc., worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht zonder verdere opslag.
10.
Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld dat door opdrachtgever moet worden betaald alvorens LNW advocaten en mediators met haar werkzaamheden een aanvang zal maken. Een voorschot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie.
11.
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Na overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is LNW advocaten en mediators gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke rente en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.
12.
Indien een declaratie van LNW advocaten en mediators niet, niet tijdig of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is LNW advocaten en mediators gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt tevens voor andere opdrachten welke op dat moment door LNW advocaten en mediators voor opdrachtgever worden uitgevoerd. In dat geval is LNW advocaten en mediators niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
13.
Gelden die ten behoeve van opdrachtgever worden ontvangen, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden LNW advocaten en mediators te Gorinchem. Over derdengelden wordt rente vergoed.
14.
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en LNW advocaten en mediators is onderworpen aan Nederlands recht.
15.
Wij streven ernaar u zo goed en adequaat mogelijk van dienst te zijn. Niettemin valt niet uit te sluiten dat er op enig moment bij u ongenoegen ontstaat over de behandeling van de zaak of de wijze waarop u door uw advocaat wordt bejegend. Ook kan er verschil van mening ontstaan over de declaratie. Voor deze situaties beschikt ons kantoor over een kantoorklachtregeling en een klachtenfunctionaris – niet zijnde de behandelend advocaat- die uw klacht zal aanhoren en zal trachten het ongenoegen weg te nemen dan wel te adviseren hoe er verder dient te worden gehandeld. De kantoorklachtregeling staat op de website van kantoor.
16.
Voor gevallen waarin naar uw of onze mening een interne oplossing van een geschil niet mogelijk is neemt ons kantoor deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het klachtenreglement van deze geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van deze commissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Meer informatie vindt u terug op de website van de Geschillencommissie Advocatuur . In de gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.
17.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden LNW advocaten en mediators en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
18.
Deze algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging toegezonden en zijn tevens te raadplegen op onze website www.lnwadvocaten.nl.

Gorinchem, 7 april 2016