Echtscheiding

U kunt op elk moment na de huwelijkssluiting een echtscheiding aanvragen. U bent echter wel verplicht daarbij een advocaat in te schakelen. Als u en uw partner het eens zijn over de gevolgen van een echtscheiding, kunt u samen met één advocaat volstaan. Indien u het niet eens bent met de scheiding of indien u geen overeenstemming kunt bereiken over de gevolgen, dan zult u ieder een eigen advocaat moeten inschakelen.
Een andere optie is nog dat u het wel eens bent over het feit dat u er samen uit wilt komen: u kunt dan kiezen voor echtscheidingsbemiddeling/mediation. Lees verder over mediation >>

De rechtbank spreekt zich niet alleen uit over de echtscheiding maar ook over een aantal nevenvoorzieningen, zoals de partneralimentatie, verdeling van de kosten van de kinderen(kinderalimentatie), zorg- en contactregeling met de kinderen, de echtelijke woning, boedelscheiding, pensioen en de afwikkeling van eventuele huwelijkse voorwaarden.

In het geval van een echtscheiding waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn, dienen ouders samen een ouderschapsplan op te stellen. Pas als ouders er samen niet uit komen, kunnen sommige zaken die hierin geregeld moeten worden aan de rechter worden voorgelegd.
Lees verder over het ouderschapsplan >>

Gezamenlijk gezag

Na de echtscheiding houden beide ouders volgens de wet het gezag over hun minderjarige kind. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter slechts een ouder met het ouderlijk gezag belasten. De kinderen hebben recht op een contactregeling met de ouder bij wie zij niet wonen. De ouders kunnen een contactregeling naar eigen inzicht invullen. Als zij het daarover niet eens worden, zal de Rechtbank een regeling vaststellen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop.

Kosten kinderen

Beide ouders zijn volgens de wet verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie is inkomensafhankelijk. Voor de berekening hanteert de Rechtbank de zogenaamde tremanormen. Ons kantoor maakt gebruik van een alimentatieberekeningsprogramma zoals dat ook door de Rechtbank wordt gehanteerd. De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt in principe tot het 21e levensjaar.

De bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding wordt jaarlijks met een wettelijk indexeringspercentage verhoogd. De ontvanger hoeft geen belasting over de kinderalimentatie te betalen. Voor degene die kinderalimentatie betaalt geldt een fiscale forfaitaire aftrek.

Partneralimentatie

Wanneer de meest verdienende partij voldoende financiële draagkracht heeft en de andere partij behoefte heeft aan een bijdrage in het levensonderhoud, kan om partneralimentatie worden verzocht. Wij kunnen met behulp van een alimentatierekenprogramma uw alimentatieverzoek motiveren, dan wel onderzoeken of de door de andere partij verzochte alimentatie voldoet aan de eisen van de wet.

Huwelijksvermogensrecht

Als echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen, zijn zij in gemeenschap van goederen getrouwd. In dat geval zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk en dienen zij in principe bij helften te worden verdeeld. De echtgenoten kunnen ook huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld, afhankelijk van de inhoud van de voorwaarden, dient te worden bekeken hoe er gehandeld dient te worden ten aanzien van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Voorlopige voorzieningen

Als u en uw partner het niet eens zijn over de zaken die moeten worden geregeld, kan een echtscheidingsprocedure een langdurige procedure worden. Het kan dan wenselijk zijn om voorlopige voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld over het tijdelijke gebruik van de woning. De voorlopige voorzieningen gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Verdeling pensioenrechten

In beginsel heeft u alleen over en weer recht op de helft van de tijdens uw huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Ingevolge de Wet Verevening pensioenrechten van 1 mei 1995 zult u de pensioenverzekeraars binnen twee jaar na de echtscheiding door middel van een formulier moeten informeren over de echtscheiding.

Websites met informatie over echtscheiding